Më shumë se 139 000 persona punojnë në sektorin publik, 19 % janë shqiptarë

Nga ky numër 69 380 janë të punësuar me vendime aktive në 1 299 institucione ndërkohë që 15 institucione nuk kanë fare të punësuar.

Nga 1 299 institucione 59.96 për qind e tyre janë të pushtetit lokal, ndërkohë të pushtetit ekzekutiv janë 40.03 për qind.

Sipas raportit, më shumë të punësuar ka në sektorin e arsimit me 32 për qind e të punësuarve nga numri i përgjithshëm, ndërkohë që më pak ka në sektorin e kulturës, gjyqësorit dhe pylltarisë.

“Në drejtori janë të punësuar 15%, në fushën e punës dhe politikës sociale janë të punësuar 6%, në fushën e transportit janë 3 %, në gjyqësor janë 3%, në shëndetësi janë 18%, në bujqësi dhe pylltari janë 2%, në punë komunale dhe higjienike janë 10 për qind, në kulturë 3 për qind, në pushtetin lokal janë 5 për qind”, tha Mançevski.

Nga numri total i nëpunëseve, 75 për qind e tyre janë të përkatësisë etnike maqedonase kurse rreth 19 për qind janë të përkatësisë etnike shqiptare.

Kurse nga pikëpamja gjinore, 46 për qind janë të gjinisë mashkullore kurse 54 për qind të gjinisë gjinore femërore.