Ministri Shaqiri bashkëudhëhoqi nënkomitetin për inovacione, shoqëri informatike dhe politikë sociale

Në seancën e shtatëmbëdhjetë të ditës së sotme, të Nënkomitetit për inovacione, shoqëri informatike dhe politikë sociale në Komisionin Evropian, ministri Jeton Shaqiri fjalimin hyrës në cilësinë e bashkëkryesuesit. Ai potencoi rëndësinë e përmbushjes së të gjitha detyrave në suaza të Nënkomitetit edhe përballë të gjitha sfidave lidhur me pandeminë.

“Qeveria mbetet edhe më tej e përkushtuar në implementimin e reformave kyçe të theksuara në Raportin e Komisionit Evropian për vitin 2020-të dhe organizimin e dialogut efikas me Bashkimin Evropian. Procesi i integrimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian mbetet prioriteti strategjik për zhvillimin, stabilitetin dhe prosperitetin e vendit dhe ne mbetemi të përkushtuar në këtë proces. Me rëndësi të veçantë është mbajtja e dialogut të rregullt me Komisionin Evropian në suaza të Marrëveshjes për stabilizim dhe asocim. Ky nënkomitet paraqet forum kryesor për vendosjen dhe avancimin e dialogut në kontinuitet në sfera të rëndësishme siç janë arsimi dhe kultura, shoqëria informatike dhe mediat, politika sociale dhe punësimi, shkenca dhe hulumtimi”, shkruan Shaqiri.

Në takim, mes tjerash u diskutua për Progresin në aspekt të rekomandimeve nga Raporti i vitit 2020-të, si dhe implementimin e konkluzioneve nga Nënkomiteti i vitit 2020-të.

Nënkomiteti për inovacione, shoqëri informatike dhe politikë sociale është njëri prej trupave për të dialoguar ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Evropian, i themeluar në suaza të Komitetit për stabilizim dhe asocim.

A.B.