Ri Het Vajza Me Sh Qę Lma Në Mes Të Kumanovës, Pastaj Ndodh Ç’me Ndu Ria(VIDEO)

Një djalosh i ri, sot rr ahu br utal isht me shq el ma një vajzë në Kumanovë. Pamjet e ngjarjes që ndodhën në qytet janë postuar në rrjetet sociale. Ata tregojnë djalin që kthehet dhe e g0det fo rt vajzën, dhe pastaj e sht yn atë dhe nuk e lë të shkojë. Regjistrimi zgjat 23 sekonda, dhe më pas u lë shua një video tjetër.

Videoja e dytë tregon një burrë tjetër duke r ra hur djalin që ab zoi me vajzën. Në video shifet se ai g0det ab uzue sin tre herë me grusht, dhe ai bë rtet për nd ihmë.

P0licia njoftoi se SIA Kumanovë po ndërmerr ma sat dhe aktivitetet e duhura për zbardhjen e çështjes. Ngjarja u ra por tua tek pr0kurori publik dhe u zhvillua një bisedë zyrtare me su lmu esin i cili su lm oi fi zik isht vajzën.

R asti do të diskutohet me persona të tjerë dhe pas d0kum entimit të tij, do të pasojë një paraqitje e duhur, thonë nga P0licia